سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران راه اندازی پورت زیرساخت MPLS و اینترانت و روتینگ، جهت افزایش و بهبود عملکرد سیستمی با ۵ نقطه در کشور
Back to list

Related Projects