• اجرای پسیو شبکه
  • تامین و تجهیز سرور و راه اندازی شبکه دامین