خدمات شبکه شرکت فناوران آتیه گئومات

شبکه و زیرساخت

مخابرات و ارتباطات

سیستم نظارت تصویری

تکنولوژی Voip