گرافیک

لوگو

 

 
 

اتوماسیون اداری

یکی از اساسی و حیاتی ترین جریانات هر سازمان، گردش نامه ها بین واحد های مختلف سازمانی است که میتوان آن را یه عنوان نبض و گردش خون رگ های سازمان دانست .