شرکت معدنی نوین آلیاژ و آلومینیوم المهدیراه اندازی پورت زیرساخت MPLS و اینترانت و روتینگ، جهت افزایش و بهبود عملکرد سیستمی در بندرعباس با دفاتر تهران