پروژه مرکز تماس شرکت پلاستیک ماشین الوان

 

راه اندازی مرکز تماس TDE600 و پشتیبانی مچموعه