پروژه مرکز تماس شرکت نوین آلیاژ

 

راه اندازی مرکز تماس TDA200
راه اندازی VoIP با دفاتر شهرستان و برقراری ارتباط داخلی