پروژه شرکت زیست دارو-کمالشهر-کرج

 

راه اندازی مرکز تلفن TDA200
راه اندازی پست 400