وب سایت کارخانه تکنولوژی نژاد

 

نام پروژه کارخانه تکنولوژی نژاد
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه akbarzadesch.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS