وب سایت سامانه مدرسه هوشمند

 

نام پروژه سامانه مدرسه هوشمند
وضعیت پروژه اتمام یافته
لینک پروژه akbarzadesch.ir
تکنولوژی های مورد استفاده  ASP.NET – Html – CSS – JS